Spoločnost OZO, a.s. sa organizačne člení na 4 strediská: